среда, 24 февраля 2016 г.

Erməni dilindən II kurs, II semestr üçün Proqram Հայոց լեզվի II կուրսի II կիսամյակի ծրագիր(60 s)


    
                                                           Approved by the Minutes № 05 of                                                                   the meeting dated 29.01.2016 of the
                                                           Chair of Foreign Languages 
                                                           Phd. assoc. prof. S. S. Nuriyev ______        
Azerbaijan University of Languages
Regional Studies and International Relations
Chair of Foreign Languages
  
Course Syllabus                                                 Armenian Language                                             Spring 2016 
Group                                               253  Class hours                                         60h  Test                                                    10h Consultation hours                                2h Examination papers checking hours       4h  Total                                                   76h

  Instructor : HUSSEIN ASKEROV
Office:                                    60, str.Rashid Behbudov
Office hours:                           08:30-18:00
Office phone:                           (+99412)4412231(255)
E-mail address:                         hussein.askerov@mail.ru
Web page:                                 http://adu.edu.az             
Class hours:  60
                                             
                                            
                                                Approved by the meeting dated January 29, 2016.
                                               Minutes № 05 of the chair of  Foreign Languages
                                               Associate prof. S. Nuriyev ___________________

                   Azərbaycan Dillər Universiteti
                      AZERBAIJAN UNIVERSITY OF LANGUAGES
                   Ադրբեջանի Օտար Լեզուների Համալսարան

                   Fakültə School – Տարածաշրջանություն և   միջազգային           
                         հարաբերություններ-  Regional Studies and International Relations
                   Kafedra Chair    - Xarici dillər Foreign Languages  Օտար Լեզուներ
                      
                    Fənn Subject- առարկա     -Erməni dili Armenian  Հայոց լեզու 
                       COURSE SYLLABUS: Կովկասագիտության զարգացումը      
                                                               Caucausian Studies(Semester II) –Spring 2016
                    Kurs II , Term II  Կուրս, Կիսամյակ II Total hours: 60 hrs ժամ  
 Müəllim Instructor դասատու –Hüseyn Əsgərov -  Հուսեյն Ասկերով

  Class Time:   Monday, Tuesday  .
 Web Page:  www.adu.edu.az
 Mobile –    +994706691436
 E-mail address:  ; hussein.askerov@mail.ru
Internet website: www.english-lectures.blogspot.com 
  Course Materials (required):
Erməni dilindən II kurs, II semestr üçün Proqram                                                      
Հայոց լեզվի II կուրսի II  կիսամյակի ծրագիր(60 s)


Həftələr/շապաթ
Ayın tarixi
Ամսա թիվ
MəşğələԴասեր ժա- մեր
                   Mövzular – Թեմաներ
Qeydlər
Նշումներ
Erməni dilində
Հայերեն
Türk azərb dilində - ադրբեջաներեն թուրքերեն
I

16/II.2015

1        2
  Ո՞նց եմ անց կացրել իմ ձմեռային արձակուրտը Դերբայի ձևերը                                 
Mən qış tətilimi necə keçirdim.                       Qrammatika Feili sifətin formaları


20/II
2        2
Ձմեռը քերականական վարժություններ ՍԴ II 68,69, 70,71

 Qış mövzusu, Qrammatika tapşırıqlar  CD II  68,69, 70,71dinləmə və danışma

II
25/II
3        2
CDII 72. 73 2.Մասնա գիտություն, աշխա տանքի վայրը, Unit 4 Գոյականի հոլովումը
CD- -II 72, 73 Sənət və  iş yerləri  İsmin halları ( erm dilində)   Unit 4


27/II
4        2
CD II Ընտանիք, ազգականներ Գոյականի հոլովները
CD II Mənim azad vaxtım, Ailədə, millətlər Yiyəlik halı səh.50 Yiyəlik halı

III
04/III
5        2
Քաղաքում Թումանյան Հովհաննես ԱՆԽԵԼՔ ՄԱՐԴԸ I hissə մոռանալ, լինել բայերը
 Tumanyan Hekayələr,  İctimai işlər, unutmaq, olmaq feillərinin  keçmiş zamanı


06/III
6       2
Թումանյան Հովհաննես ԱՆԽԵԼՔ ՄԱՐԴԸ I hissə
Հյուրանոցում
Ağılsız adam hekayəsi                  İmla yazı Oteldə mövzusu

IV
11/III
7       2
Գոյականի հոլովումը
Վարսավիրանոցում
Թելադրություն
CD II , İsimlərin halları, Bədii Oxu, İmla yazı


13/III
8       2
ճաշարան, ռեստորան, սրճարան, խանութում
քերականական վարժություններ Unit 5

CD- II , Yeməkxanada və dükanda mövzusu  Qrammatik tapşırıqlar  Unit 5

V
18/III
9       2
 Անուշեղեն ու մրգեղեն Ենթակա, ստորագյալը
CD-II indiki və keçmiş, bitmiş zaman


20/III
10      2
Շուկա, գներ
Bazar- qiymətlər

VI
25/III
11      2
Միրգ, բանջարեղեն Վարժություն 24 
İndiki bitmiş zaman  Bədii Oxu


27/III
12      2
ՍՈՒՏԱՍԱՆԸ
Yalandanışan adam

VII
01/IV
13      2
ՍՈՒՏԱՍԱՆԸ
Hovanes Tumanyanın Nağıllarından Yalandanışan adam


03/IV
14      2
Գարնան անձրեվ   էջ 14   Unit VI
 Yaz yağışı  hekayələrdən

VIII
08/IV
15      2
Իմ սուրբ հայրենիք
Mənim doğma Vətənim, İki qonşu hekayəsi


10/IV
16      2
Կինոթատրոն, Քերակա նություն, թվական ան ուններԹելադրություն
İstirahət, Kiniteatrda Qrammatika Saylar: miqdar və sıra sayları.İmla yazı

IX
15/IV
17      2
CD II , քերականական վարժություններ

CD- II, Qrammatik tapşırıqlar


17/IV
18      2
Բարձրագույն ուսումնական հաստատություններ
Ali təhsil müəssisələri Suallara cavab verin səh.67 Qrammatika Sayların sintaktik funksiyaları

X
22/IV
19      2
CD- II, Գրադարան
CD- II, Kitabxanada


24/IV
20      2
Խանութի բաժիեները Մրգեղենը, շուկայում
meyvələr və tərəvəzlər  Balıqçı Satur  səh. 70, qrammatika

XI
29/IV
21      2
CD- II, Սպորտ
CD- II, İdman


01/V
22      2
Unit  VII Հեքիաթներ
Unit VII,  hekayə Qrammatika

XII
06/V
23      2
CD-II, Իմ հայրենի քաղաքը
CD-II,Sərbəst mövzu Doğma şəhər


08/V
24      2
Զորամասում Իրավանում, Թելադրություն
Hərbi hissədə, Qərbi Azərbaycan- İrəvan İmla

XIII
13/V
25      2
CD-II, Բժշկական օգնություն
CD-II , Həkim yardımı


15/V
26      2
Հայերը Ադրբեջանում
քերականական վարժություններ
Ermənilər Azərbaycanda mövzusu  Qrammatika CD II


XIV
20/V
27      2
Գյուղատնտեսական աշխատանքներ Բայի ժամանակները
Kənd təsərrüfat ışləri İmla  CD II 


22/V
28      2
ԳԴ Զրուցարան գրքից
CD danışıq kitabından 

XV
27/V
29     2
քերականական վարժություններ

 Qrammatik tapşırıqlar


29/V
30     2
Կրկնություն
Təkrar

  All in all 60 hrs ժամեր


         Tərtib edən :                                                                         Hüseyn Əsgərov
        Կազմող Հայոց լեզու դասատու :                                Հուսեյն Ասկերով            
Approved by the Minutes № 05 of                                       
the meeting dated 29.01.2016 of 
the Chair of Foreign Languages 
                      Phd. assoc. prof. S. S. Nuriyev _______
Azerbaijan University of Languages                                                        Regional Studies and International Relations                                         Chair of Foreign Languages
  
Course Syllabus        Armenian Language                                             Spring 2016 
Group                                                 352  Class hours                                          60h                 Test                                                    10h Consultation hours                                2h Examination papers checking hours        4h               Total                                                   76h

  Instructor : HUSSEIN ASKEROV
Office:                                    60, str.Rashid Behbudov
Office hours:                           08:30-18:00
Office phone:                             (+99412)4412231(255)
E-mail address:                         hussein.askerov@mail.ru
Web page:                                 http://adu.edu.az             
Class hours:  60


                                                    
        
                                                                                          Approved by the Minutes № 05 of                        
                                                                               the meeting dated 29.01.2016 of the         
                                                                     Chair of  Foreign Languages
                                                                                         Phd.assoc. prof. S. Nuriyev ________


                      Azərbaycan Dillər Universiteti
                         AZERBAIJAN UNIVERSITY OF LANGUAGES
                         Ադրբեջանի Օտար Լեզուների Համալոարան

 ֆակուլտետ Fakültə- Տարածաշրջանություն և   միջազգային հարաբերություններ – Regional Studies and International Relations                                                                                            Բաժին Kafedra- Chair    - Xarici dillər Օտար Լեզուներ                                               Fənn -Subject- առարկա - Erməni dili Armenian  Հայոց լեզու                                                Դասի ծրագիրը   COURSE SYLLABUS: Կովկասագիտության զարգացումը Caucausian Studies(Semester 2) –Spring  2016                                                                    
Kurs III    Կուրս,  II semestr –II Կիսամյակ  - Total hours: 60 hrs                                                                            Müəllim Instructor դասատու –Hüseyn Əsgərov -  Հուսեյն Ասկերով
 

Class Time:   Monday,Tuesday.
 Web Page:  www.adu.edu.az
 Mobile –    +994706691436
 E-mail address:  ; hussein.askerov@mail.ru
Internet website: www.english-lectures.blogspot.com 
  Course Materials (required):
 Վարդանյան "Հայոց լեզուԴասագիրք  Երեվան 2001
Erməni dilindən III kurs, II semestr üçün Proqram                                                             Հայոց լեզվի III կուրսի II  կիսամյակի ծրագիր(90 s)Həftələr/շապաթ
Ayın tarixi
Ամսա թիվ
MəşğələԴասեր ժա- մեր
                   Mövzular – Թեմաներ
Qeydlər
Նշումներ
Erməni dilində
Հայերեն
Türk azərb dilində - ադրբեջաներեն թուրքերեն
I
18/II.2014
1        2
Ո՞նց եմ անց կացրել իմ ձմեռային արձակուրտը Դերբայի ձևերը
Mən qış tətilimi necə keçirdim.                       Qrammatika Feili sifətin formaları


20/II
2        2
ՍԴ II  68, 69  Եր՞բ ես ծնվել , Հայոց լեզվի դասում,  Թվական անուն
 CD II, 68, Nə vaxt anadan olmusan? Qram. Say

II
25/II
3        2
ՍԴ II  70, 71 Խնձորն ի՞նչ արժե: Այսօր  ի՞նչ ես անելու: Առավոտ- յան, ցերեկը, երեկոյան ի՞չ ես անելու:
CD II 70 71, Alma neçəyədir? Bugün nə edəcəksən? Səhər, gündüz, axşam nə edəcəksən?


27/II
4        2
ՍԴ II  72, 73, Այսօր կգա՞ս մեր տուն: Ինքնաթիռով մեկնել
CD-II, 72, 73 Bugün bizə gələcəksən? Təyyarə ilə uçmaq

III
04/III
5        2
ՍԴ II  74, 75 Նոր գրքեր ունե՞ք: Այսօր ի՞նչ եք անելուՄատենադարնում. Խոսող ձուկը  I մաս   Նոր բառեր
CD II, 74, 75 Yeni kitablarınız var? Bu   gün nə edəcəksən? Mət dəri muzeyində. Danışan balıq .


06/III
6       2
ՍԴ II  76, 77, Խոսող ձուկը II մաս  Թելադրություն
CD II 76, 77, Danışan balıq hekayəsi II hissə,  İmla yazı

IV
11/III
7       2
 Թելադրություն, ՍԴ II  78, 79, Խոսող ձուկը III  մաս  Նոր բառեր
İmla,  İsimlərin halları, Bədii Oxu


13/III
8       2
ՍԴ II  80, 81, Տերն ու ծառան  I  մաս
Yeməkxanada və dükanda mövzusu

V
18/III
9       2
ՍԴ II  82 Տերն ու ծառան  II մաս
Ağa və qulluqçu I ndiki və keçmiş, bitmiş zaman


20/III
10      2
ՍԴ II  83, 84 Տերն ու ծառան  III մաս


VI
25/III
11      2
ՍԴ II  85, 86 քերականական վարժություններ

Qrammatik tapşırıqlar: İndiki bitmiş zaman  Bədii Oxu


27/III
12      2
ՍԴ II  87, 88 Անխելք հիմարը
Yalandanışan adam

VII
01/IV
13      2
ՍԴ II  89, 90 Խելոքն ու հիմարը
Hovanes Tumanyanın Nağıllarından Yalandanışan adam


03/IV
14      2
Թելադրություն,ՍԴ II  91, 92, 93 Ծիտը
İmla, Mənim otağım mövzusu. İsimlərin halları

VIII
08/IV
15      2
ՍԴ II  94, 95, 96 Հեքիաթ
İki qonşu hekayəsi


10/IV
16      2
ՍԴ II  97, 98, 99 Ծամփորտներ
CD II, 97, 98, 99 İmla yazı

IX
15/IV
17      2
ՍԴ II  100, 101 Ոսկու կարասը  I  hissə
CD II 100, 101 Qızıl küp hekayəsi


17/IV
18      2
Ոսկու կարասը  II  hissə Պատասխանել հարցերին
Qızıl küp hekayəsi Suallara cavab verin Qrammatika Sayların sintaktik funksiyaları

X
22/IV
19      2
Unit 4, Երկխոսություն
Unit 4, Mətn və dialoqlar


24/IV
20      2
ՍԴ II  102, 103 Թարգմանություն
meyvələr və tərəvəzlər  Balıqçı Satur  səh. 70, qrammatika

XI
29/IV
21      2
Թելադրություն,,
İmla


01/V
22      2
Unit 5, Ես սովորում եմ Ադրբեջանիի պետական օտար լեզուների համալսարանում
Unit 5. Azərbaycan Dillər Universitetində oxuyuram mövzusu

XII
06/V
23      2
ՍԴ II  104, 105 Իմ հայրենի քաղաքը
CD II 104, 105 Mənim doöma şəhərim


08/V
24      2
Unit 6, Կիկոսը մահը
Հայաստանի մասին Արևելյա Ադրբեջանը
Unit 6-Hekayə  Kikos
Ermənistan haqqında. Qərbi Azərbaycan- İrəvan

XIII
13/V
25      2
Unit 6, ապառնի ժամանակ future
6-cı dərs Qrammatika


15/V
26      2
ՍԴ II  106, 107   Ազատ թեմա
CD II 106,107
Sərbəst mövzu


XIV
20/V
27      2
Unit 7, Բարդ նախա- դասությունների ձևի
Unit 7 Mürəkkəb cümllərin növləri


22/V
28      2
Թելադրություն,ներկա ժամանակ
İmla, Alqı-satqı   IV səh.82 danışıq kitabından 

XV
27/V
29     2
ՍԴ II  108, 109, 110 Մրգեր, շուկայում
Meyvə-tərəvəz              Qrammatika


29/V
30     2
Կրկնողական դասը
Təkrar

  All in all 60 hrs ժամեր


                                    Tərtib edən :                                                                      Hüseyn Əsgərov
Կազմող Հայոց լեզու դասատու :                            Հուսեյն Ասկերով