четверг, 30 октября 2014 г.

Erməni dilindən sillabus-birinci kurslar üçün -Հայոց լեզվի սիլլաբուս առաջին կուրսերի համար-Armenian language syllabus

    Approved by the meeting dated September ___, 2014.
                                                  Minutes N- ___ of the chair of  Foreign Languages
                                      Associate prof. S. Nuriyev ___________________
                                      
                      Azərbaycan Dillər Universiteti
                         AZERBAIJAN UNIVERSITY OF LANGUAGES
                         Ադրբեջանի Օտար Լեզուների Համալոարան

                        Fakültə ֆակուլտետ School – Regional Studies and International Relations
                       Kafedra Chair    - Xarici dillər Foreign Languages  Օտար Լեզուներ
                      
                        Fənn Subject- Erməni dili Armenian  Հայոց լեզու 
                           COURSE SYLLABUS: Caucausian Studies(Semester 1) –Winter  2014

 Müəllim Instructor դասադու –Hüseyn Əsgərov -  Հուսեյն Ասկերով
  Class Time:  Monday,   Wednesday, Friday

Total hours: 90 hrs          I Կուրս Kurs

 Mobile –    +994706691436
 E-mail address:  hussein.askerov@mail.ru
Internet website: www.english-lectures.blogspot.com 

  Course Materials (required):                                                     1.Վարդանյան "Հայոց  լեզու"  Դասագիրք  Երեվան

2.“Armyanskiy yazik” Uchebnik dlya studentov vuzov –Erevan 2004

Həftələr
Tarix
Məşğələlər
             Mövzular   
Ermənicə                              Türkcə  -Az         
 Qeydlər
I
15.09.14
1        2
Առաջին դաս Հայե րենի այբուբենը Աա,Իի,Ուձայնա վորները, Դդ,Զզ,Կկ, Լլ,Մմ,Նն,Սս, Տտ բաղաձայնները , Մեծատառ և փոքրատառ,Օժանդակ բայը եմես,

Birinçi dərs.  Erməni əlifbası Saitllər: Աա,Իի,Ու, Samitlər Դդ,Զզ,Կկ,Լլ,Մմ,Նն,Սս, Տտ. Böyük və kiçik hərflər Köməkçi fel: եմես,


17.09
2        2
Հհ,Ղղ,Ռռ,Քք բաղաձայնները: Ցուցական դերանուններ: այսայդայնՍտացական հոլովումը –իԱնձնա կան դերանուններ:
Հհ,Ղղ,Ռռ,Քք
Samitləri: İşarə əvəzlikləri այսայդայն: Yiyəlik hal şəkilçisi
 ի,
Şəxs əvəzlikləri


19.09
3        2
Կիման ու Արան Ցուցական դերանուններ: այսայդայն:Թվական անուն
Qima və Ara mövzusu
İşarə əvəzlikləri  այսայդայն:
Saylar

II
22.09
4        2
Ո,Օ,Վ,Բ,Ժ,Չչ բաղաձայնները: Հարցական Դերանուններ Շուշիկ
Ո,Օ,Վ,Բ,Ժ,Չչ
Samitləri: Sual əvəzlikləri.
Şuşik şeri


24.09
5        2
Ի՞նչո՞վ հարցական տերանուններըԺամը քանի՞սն  էէջ 36
Ի՞նչո՞վ sual əvəzlikləri
Saat neçədə? Səh 36


26.09
6       2
Գգ,Ցց,Ծծ,Ջջ բաղաձայնները:Տառերը էջ 53  Ստացական հոլովումը –ան(տուն-տան)Արտուտիկ
Գգ,Ցց,Ծծ,Ջջ   samitləri
Hərflər.
Yiyəlik hallanması ան(տուն-տան)
Ardudik şeri

III
29.09
7       2
Պ դառըԳալտալ բայերը(Նէրկա ժամանակԱրան ու Շարան
Պ hərfi. Gəlmək, vermək felləri( İndiki zaman) Ara və Şara


1.10
8       2
Էէ տառըԼալկան Էմման
Էէ –E hərfi Ağlayan Emma


3.10
9       2
Ըը տառըՊարսամի ԿարապըԷջ 25 Բաղնիսում մարդ կա՞:
Ըը hərfi Barsamım çəkdiyi quş şəkili
 Mövzunu oxumaq və tərcümə etmək

IV
6.10
10      2
Բայի ժամանակներըՇունն ու կատունFelin zamanları ind. Zaman   İt və pişik

8.10
11      2
Տառեր:Խխ,ՁձՍտացական (yiyəlik əvəzlikləri)տերանուններ:(իմքո,նրա,մերձեր,նրանցՍտացական հոլովումը –oջ(քույր-քրոջ),-որ(հայր-հոր 
Խխ,Ձձ:- hərfləri
yiyəlik əvəzlikləri  իմքո,նրա,մերձեր,նրանց)
Yiyəlik halı-
oջ(քույր-քրոջ),-որ(հայր-հոր 


10.10
12      2
Հհ  անցյալ ժամանակ Երկու ընկեր
Հհ keçmiş zaman
İki yoldaş

V
13.10
13      2
Հինգերորդ դաս  էջ 77
Beşinci dərs


15.10
14      2
Յյ տառըՅուրիկը պայուսակըՅյ hərfi. Yurikin çantası.

17.10
15      2
Կայարան . անցյալ ժամանակ
Vağzalda: Keşmiş zaman.

VI
20.10
16      2
Վվ տառըՎարպետ Վասակը.
Վվ hərfi Usta Vasak


13.10
17      2
Օօ տառըՄէր Օնիկը
Օօ hərfi. Bizim Onik,


22.10
18      2
Օհանի Շորերը
Ohanın paltarı

VII
24.10
19      2
Եե տառըԵրամը
Եե hərfi Yeramı


27.10
20      2
Հ ովհաննես Թումանյան "Ուլիկը"
Hovhannes Tumanyan
Çəpiş  balalar


29.10
21      2
Ձմռանը դաշտում եվ անտառում
Sahədə və meşədə qış

VIII
31.10
22      2
Հավասար Հաշվով
BVərabər hesabla


3.11
23      2
Ոո տառըՈրսկան Օհանը
Ոո hərfi Ovçu Ohan


5.12
24      2
Վեցերորթ դասՈսկանի լորիկը
6-cı dərsVoskanın bildirçini.

IX
7.12
25      2
Ղղ.Խխ տառըՎախկոտ նաբաստակը
Ղղ.Խխ  hərfləri. Qorxaq Dovşan


10.12
26      2
Աշխատասեր Խիկարը
Zəhmətkeş Xiqar.


12.12
27      2
Կամակոր Ուլիկը էջ 131-Երկու այծը
Tərs keçilər.- İki keci

X
14.12
28      2
Զզ տառըՈզնին
Զզ hərfi Kirpi


17.01.
29     2
Կամակոր այծերը Վարժություն 194,  էջ 86
Tərs keçilər Tapşırıqlar


19.01
30     2
Կրկնողական տասը
Təkrar dərsi

XI
21.11
31     2
Յոթերորդ դաս-Թ,Շ,Ճ,Պ,Փ
Թ,Շ,Ճ,Պ,Փ hərfləri


24.11
32      2
 Ռեստորանում
Restoranda


26.11
33      2
Հարց ու պատասխան Օհանի Շորերը
Ohanın paltarı

XII
28.11
34      2
Իմ քաղաքը
Mənim şəhərim


1.12
35      2
Առողջարանում էջ 87
Sağlamlıq ocağında


3.12
36      2
Նախաճաշ,ճաշընթրիք էջ 87
Səhər yeməyi nahar, şam yeməkləri.

XIII
5.12
37      2
Քսան անգամ չորս հավասար է ութսունիԳումարածհանածբաժանած էջ 92
Vurma cədvəlləri
Vurma . bölmə, toplama, çıxma


8.12
38      2
Ես կարող եմդու կարող ես....էջ97
Bacarmaq feli şəxslərə görə.


10.12
39      2
Ութերորդ դաս էջ 100 և տառը.
8-ci dərs
Hərflər

XIV
12.12
40      2
Նամակ Ղղ.Խխ տառըՎախկոտ նաբաստակը
Məktub yazmaq.
Qorxaq dovşan.


15.12
41      2
Յոթերորդ դաս -Անցյալ անկատար էջ115
7-ci dərs. Keçmiş zaman


17.12
42      2
Դպրոցական հուշեր էջ 121
Məktəb xatirələri

XV
19.12
43      2
Դասական  թվականներ –էջ 131
Miqdar sayları


22.12.
44     2
Երեք ընկեր էջ 150
Üç dost səh 150


24.12
45     2
Կրկնողական տասը
Təkrar dərsi.


All in all 90 hrs ժամեր

                   Tərtib edən :                                                   Hüseyn Əsgərov
Կազմող Հայոց լեզու դասադու :                            Հուսեյն Ասկերով